ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566


AS138507  BBIX (TH)
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 66 ก.พ. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509  1-To-ALL 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38081  TICC-IX (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 66 ก.พ. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969  NT ISP-BB (TOT) 200 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่