ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2564


AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090  NT ISP-BB (CAT) 200 Gbps.  240 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45788  BB Connect-IX (UIH/BEENET)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45581  INFONET 50 Mbps.  200 Mbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS133543  DTAC-IX AS45642  JasTel-IX 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS38081  TICC-IX (TRUE) 120 Gbps.  220 Gbps. 
3. AS45458  AWN-IX (SBN) 40 Gbps.  60 Gbps.