ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 65 พ.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9335  NT ISP-IDC (CAT) 160 Gbps.  280 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS9287  True IDC 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS7616  Ji-NET 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS133543  DTAC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 65 พ.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9587  Dtac Trinet 160 Gbps.  320 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX เม.ย. 65 พ.ค. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470  TICC AS9287  True IDC 40 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่