ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2567


AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS152127  OneAsia 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
  
AS45667  TCCT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
  
AS45788  UIH-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 66 ม.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45455  2S1N 600 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ธ.ค. 66 มี.ค. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS17887  TCCT-ISP AS38566  NTT (TH) 1 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS140867  IGC-IX AS138507  BBIX (TH) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่