ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2564

AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 63 ม.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS45642  Jastel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 63 ม.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 500 Gbps.  600 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ