ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2563

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 63 ต.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090  CAT Internet 1 140 Gbps.  130 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 63 ต.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969  TOT ISP 80 Gbps.  300 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ