ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2565


AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN 140 Gbps.  130 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9587  Dtac Trinet 320 Gbps.  800 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS132880  SYMC-IX (Symphony)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45142  Loxley 400 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX พ.ค. 65 มิ.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX (SBN) AS133543  DTAC-IX 60 Gbps.  120 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ


หมายเหตุ :
  1. เปลี่ยนชื่อ BB Connect-IX (UIH/ BEENET) AS45788 เป็น UIH-IX AS45788
  2. เปลี่ยนชื่อ UIH (Beenet) AS38794 เป็น UIH AS38794