ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2564


AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS17887  TCCT-ISP 1 Gbps.  3 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45788  BB Connect-IX (UIH/BEENET)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794  UIH (Beenet) 300 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ก.ค. 64 ส.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4652  NT-IX (CAT) AS45265  CSL-IX 50 Gbps.  30 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS45667  TCCT-IX 1 Gbps.  3 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ