ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 66 ส.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137566  Supernap 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
  
AS138507  BBIX (TH)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 66 ส.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7693  KSC 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
  
AS45667  TCCT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 66 ส.ค. 66 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137248  Dots Solutions 5 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ