ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 64 พ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470  True Internet 80 Gbps.  90 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS45328  NIPA.CLOUD 10 Gbps.  30 Gbps. 
AS45265  CSL-IX
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 64 พ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-ISP (SBN) 200 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX เม.ย. 64 พ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45265  CSL-IX AS38081  TICC-IX (TRUE) 160 Gbps.  240 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ