ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2565


AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509  1-To-ALL 300 Mbps.  1 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7616  Ji-NET 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS135419  Cable Connect 4.5 Gbps.  5.5 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 20 Gbps.  30 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38081  TICC-IX (True)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 65 ก.ย. 65 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137566  Supernap 1.8 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS38794  UIH 4 Gbps.  5 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
3. AS23884  PROEN Internet 110 Gbps.  200 Gbps.