ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2563

AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 63 ก.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS55403  PTT ICT 3 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS38566  NTT (TH) 1 Gbps.