ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มีนาคม 2564


AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN 140 Gbps.  130 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ก.พ. 64 มี.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX AS38081  TICC-IX (TRUE) 80 Gbps.  140 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ


หมายเหตุ
   - CAT-IX AS4652 เปลี่ยนชื่อเป็น NT-IX (CAT) AS4652
   - CAT Internet1 AS131090 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-BB (CAT) AS131090
   - CAT Internet2 AS9931 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-Corp (CAT) AS9931
   - CAT Internet3 AS9335 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-IDC (CAT) AS9335
   - TOT-IX AS37930 เปลี่ยนชื่อเป็น NT-IX (TOT) AS37930
   - TOT-ISP AS23969 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-BB (TOT) AS23969
   - TOT-LLI AS131293 เปลี่ยนชื่อเป็น NT ISP-Corp (TOT) AS131293