ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2564


AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9335  NT ISP-IDC (CAT) 20 Gbps.  110 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 64 ต.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 140 Gbps.  120 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ