ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 63 ธ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24299  ISSP 10 Gbps.  1 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 63 ธ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 30 Gbps.  20 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ


หมายเหตุ : เปลี่ยนแปลงข้อมูลจาก AS137557 IG-IX เป็น AS140867 IGC-IX