ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4621  UniNet 40 Gbps.  30 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
 
AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 63 พ.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765  Pacific Internet 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS137566  Supernap 2 Gbps. 

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4652  CAT-IX AS133543  DTAC-IX 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่