ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2564


AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9335  NT ISP-IDC (CAT) 110 Gbps.  160 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38081  TICC-IX (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470  True Internet Corporation 400 Gbps.  600 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4652  NT-IX (CAT) AS38081  TICC-IX (TRUE) 20 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS63529  BKNIX AS140867  IGC-IX 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ