ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969  TOT ISP 20 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
 
AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794  UIH (BeeNet) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS45758  Triple T Broadband 10 Gbps.  ++ เชื่อมต่อใหม่


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ก.ค. 63 ส.ค. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45642  JasTel-IX AS37930  TOT-IX 40 Gbps.  30 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS133543  DTAC-IX AS38081  TICC-IX (TRUE) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ