ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 90 Gbps.  60 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
 
AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN 180 Gbps.  140 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
 
AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 2563 ก.พ. 2563 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23974  MOE 50 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ