ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567


AS45788  UIH-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ม.ค. 67 ก.พ. 67 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-ISP (SBN) 10 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ