ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2564


AS4652  NT-IX (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470  True Internet 90 Gbps.  80 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4765  PACNET 10 Gbps.  1 Gbps. 
3. AS23969  NT ISP-BB (TOT) 40 Gbps.  50 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS135419  Cable Connect 2 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS37930  NT-IX (TOT)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45328  NIPA.CLOUD 40 Gbps.  30 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS56309  SIAMDATA 10 Gbps.  5 Gbps. 
3. AS23969  NT ISP-BB (TOT) 300 Gbps.  80 Gbps. 
4. AS23884  PROEN Internet 20 Gbps.  30 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
5. AS135640  POP-NIX 10 Gbps.  40 Gbps. 


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS37930  NT-IX (TOT) AS38081  TICC-IX (TRUE) 30 Gbps.  20 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ