ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน เมษายน 2563

AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS55403  PTT ICT 1.5 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
 
AS45265  CSL-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4750  CS Loxinfo 950 Gbps.  1,260 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
 
AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741  SAMART Infonet 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS45758  Triple T Internet 430 Gbps.  500 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
 
การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX มี.ค. 63 เม.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX (SBN) AS45265  CSL-IX 240 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ