ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2563

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765  PACNET 11 Gbps.  10 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS131090  CAT Internet 1 100 Gbps.  140 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
 
AS137557  IG-IX (International Gateway)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4652  CAT-IX AS137557  IG-IX 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS63529  BKNIX AS137557  IG-IX 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่