ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS56067   Metrabyte 80 Mbps.  101 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
ลำดับที่ International Provider ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS136975  GlobalNet (MM) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 600 Gbps.  650 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS38082  TIG-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 850 Mbps.  1.7 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23974   MOE 20 Gbps.  50 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS134166   TOT-IDC 40 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS132876  SYMC-IIG (Symphony)
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23927   Milcom 100 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider เม.ย. พ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS2687   AT&T (SG) 10 Gbps.  10 Gbps.  New เพิ่มที่จุด Share Bandwidth เดียวกับ AS24115 Equinix (SG)
2. AS2686   AT&T (UK) 1 Gbps.  1 Gbps.  New เพิ่มที่จุด Share Bandwidth เดียวกับ AS8714 LINX (UK)
3. AS2686   AT&T (DE) 1 Gbps.  1 Gbps.  New เพิ่มที่จุด Share Bandwidth เดียวกับ AS6695 DE-CIX (DE)
4. AS2687   AT&T (NL) 1 Gbps.  1 Gbps.  New เพิ่มที่จุด Share Bandwidth เดียวกับ AS6777 AMS-IX (NL)
5. AS2686   AT&T (FR) 1 Gbps.  1 Gbps.  New เพิ่มที่จุด Share Bandwidth เดียวกับ AS51706 FRANCE IX
6. AS238235   Mekongnet (KH) 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
7. AS56190   ACME Universal Co. (HK) 10 Gbps.  10 Gbps.  New ที่ AS4635 HKIX (HK) เปลี่ยนเป็นการ Share Bandwidth
8. AS58879   ANCHNET (HK)
9. AS58511   Anycast (HK)
10. AS17709   Asia Pacific Telecom (HK)
11. AS2687   AT&T (HK)
12. AS55967   Baidu (HK)
13. AS9416   CNS-KBT (HK)
14. AS8966   Etisalat (HK)
15. AS18403   FPT Telecom (HK)
16. AS9269   HKBN (HK)
17. AS45187   Rackspace (HK)
18. AS38726   VTC (HK)
18. AS21859   Zenlayer (HK)
20. AS58779   i4HK (HK)