ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2561


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45328   NIPA.CLOUD 100 Mbps.  50 Mbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS38328   ICT MOF 230 Mbps.  250 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS4621   UniNet 100 Gbps.  120 Gbps. 
4. AS137920   LifeTime 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS9009   M247 (UK) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS38895   Amazon (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS2914   NTT(SG) 10 Gbps. 
AS38082  TIG-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 725 Gbps.  782 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23974   MOE 50 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS134086   ETDA 200 Mbps. 
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS15133   EdgeCast (SG) 20 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS132876  SYMC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4621   Uninet 20 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS132880   Symphony-ISP 40 Gbps.  50 Gbpa.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS4618   INET 1 Gbps.  1.3 Gbpa. 
ลำดับที่ International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS9304   HGC (SG) 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS2914   NTT (SG) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45796  BB Connect-IIG AS10089  DTAC-IIG 2 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS38040  TOT-IIG AS58430  TCCT-IIG 300 Mbps.  600 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth