ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ International Provider มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6762   Telecom Italia (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS54994   QUANTIL (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS57976   Blizzard (SG) 10 Gbps. 
4. AS132203   Tencent (SG) 10 Gbps. 
AS45796  BB Connect-IIG
ลำดับที่ International Provider มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS10099   China Unicom(SG) 100 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ International Provider มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6939   Hurricane (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS6453   TATA (US) 4 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS65517   Equinix San Jose (US) 10 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS714   Apple (SG) 20 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969   TOT ISP 400 Gbps.  800 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS23884   PROEN 50 Mbps.  80 Mbps. 
3. AS132280   Symphony-ISP 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS1299   Teliasonera(SG) 15 Gbps.  10 Gbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS6762   Telecom Italia (SG) 5 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS2914   NTT (SG) 10 Gbps. 
4. AS3356   Level3 (US) 10 Gbps. 
5. AS2914   NTT (HK) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
6. AS3356   Level3 (FR) 10 Gbps. 
7. AS7473   SingTel (SG) 10 Gbps. 
8. AS6939   Hurricane (SG) 10 Gbps. 
9. AS6453   TATA (SG) 10 Gbps. 
10. AS4766   Korea Telecom (HK) 10 Gbps. 
11. AS32934   Facebook (HK) 100 Gbps. 
12. AS15169   Google (HK) 100 Gbps. 
13. AS714   Apple (HK) 20 Gbps. 
AS132876  Symphony-IIG
ลำดับที่ International Provider มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2914   NTT (SG) 1 Gbps.  2 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS1299   TeliaSonera (SG) 2 Gbps.  1 Gbps.  -- ลด Bandwidth


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider/ IIG to IIG
ลำดับที่ ISP International Provider มิ.ย. 62 ก.ค.62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet AS6695  DE-CIX (DE) 10 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS23884  PROEN Internet AS45474  NexusGuard (HK) 10 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS45474  NexusGuard (SG) 10 Gbps.  40 Gbps. 
4. AS38040  TOT-IIG AS58430  TCCT-IIG 600 Mbps.  1 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth