ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 62 ส.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509   1-To-ALL 100 Mbps.  500 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 62 ส.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45558   MPT (MM) 10 Gbps.  13 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS38082  TIG-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 62 ส.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 923 Gbps.  948 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS58430  TCCT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 62 ส.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137248   Dots Solutions 750 Mbps.  900 Mbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ค. 62 ส.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS2906   Netflix (SG) 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS132876  Symphony-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 62 ส.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509   1-to-All 200 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider/ IIG to IIG
ลำดับที่ ISP International Provider ก.ค. 62 ส.ค.62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509  1-to-All AS9304  HGC (SG) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่