ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 62 มิ.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884   PROEN Internet 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45796  BB Connect-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 62 มิ.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS138616   Sanuk Systems 500 Mbps. 
AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 62 มิ.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931   CAT Internet 2 120 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4765   PACNET 500 Mbps.  450 Mbps.  -- ลด Bandwidth
3. AS4621   UniNet 140 Gbps.  120 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 62 มิ.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7693   KSC 1 Gbps.  2 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 62 มิ.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS138009   JBIX (MY) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS32934   Facebook (SG) 100 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS24115   Equinix (SG) 30 Gbps.  110 Gbps. 
4. AS46489   Twitch (SG) 60 Gbps.  200 Gbps. 
5. AS15133   Edgecast (SG) 100 Gbps.  200 Gbps. 
AS38082  TIG-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 62 มิ.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet 848 Gbps.  923 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4618   INET 700 Mbps.  2 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 62 มิ.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS15169   Google (SG) 120 Gbps.  160 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS1239   Sprint (US) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS22822   Limelight (US) 10 Gbps. 
4. AS8075   Microsoft (US) 10 Gbps. 
5. AS27354   Equinix (US) 20 Gbps. 
6. AS10026   Pacnet (SG) 10 Gbps.