ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2562

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 62 ก.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS138616   Sanuk Systems 100 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 62 ก.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS139620   MTN (MM) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38082  TIG-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 62 ก.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884   PROEN Internet 1.05 Gbps.  700 Mbps.  -- ลด Bandwidth
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 62 ก.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309  Siam Data 150 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS136485  Chungwha Telcom 50 Mbps. 
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 62 ก.ย. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23576   NHN (SG) 40 Gbps.  60 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS15169   Google (SG) 400 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่


หมายเหตุ : มี ISP ในประเทศใหม่ 1 ราย คือ Chungwha Telcom AS136485 และมี International Provider ใหม่ 1 ราย คือ MTN (MM) AS139620