ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 62 พ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24187   KIRZ 720 Mbps.  500 Mbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS38794   UIH/ BEENET 700 Mbps.  1 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS56067   Metrabyte 151 Mbps.  361 Mbps. 
ลำดับที่ International Provider เม.ย. 62 พ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23640   BBIX (JP) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS9299   PLDT (PH) 1 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
3. AS45558   MPT (MM) 5 Gbps.  10 Gbps. 
4. AS32934   Facebook (SG) 40 Gbps.  130 Gbps. 
AS45796  BB Connect-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 62 พ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794   UIH (Beenet) 200 Gbps.  300 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
AS132876  SYMC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 62 พ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS132880   Symphony-ISP 50 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth