ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

AS45430  AWN-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9505   CHT (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS33438   Stackpath (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS15133   EdgeCast (SG) 60 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
4. AS46489   Twicth (SG) 40 Gbps.  60 Gbps. 
5. AS714   Apple (SG) 40 Gbps.  210 Gbps. 
6. AS2906   Netflix(SG) 10 Gbps.  40 Gbps. 
7. AS32934   Facebook (MY) 250 Gbps.  340 Gbps. 
AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9835   DGA 60 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS23884   PROEN Internet 1.05 Gbps.  2 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
3. AS56067   Metrabyte 361 Mbps.  500 Mbps. 
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4788   Telekom Malaysia (MY) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS20940   Akamai (MY) 20 Gbps. 
3. AS2906   Netflix (SG) 20 Gbps. 
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 700 Gbps.  800 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4618  INET 4.7 Gbps.  10 Gbps. 
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 3 Gbps.  3.5 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS131293   TOT LLI 30 Gbps.  100 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS174   Cogent (USA) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS701   Verizon (US) 10 Gbps. 
3. AS6695   DE-CIX (DE) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
4. AS138009   JBIX (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS132876  SYMC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884   PROEN Internet 200 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ


หมายเหตุ :
   1. TIG-IIG เปลี่ยนชื่อเป็น TICC-IIG
   2. เพิ่ม Government ใหม่ 1 หน่วยงาน คือ DGA AS9835
   3. เพิ่ม International Provider ใหม่ 2 ราย คือ Stackpath (SG) AS33438 และ JBIX (SG) AS138009
   4. ลบ International Provider ออก 1 ราย คือ Verizon (US) AS701