ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 62 ธ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 1.8 Gbps.  3 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG(TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 62 ธ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470   True Internet Corporation 948 Gbps.  988 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 62 ธ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS714   Apple (SG) 40 Gbps.  120 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ