ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2562

AS38081  TIG-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 2561 ม.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38794  UIH/ BEENET 2.5 Gbps.  4 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth