ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2562

AS45458  AWN-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309  Siam Data 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS135063  POP-NIX 100 Gbps. 
  
AS465  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38888  MILCOM 100 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS45142  Loxley 250 Mbps. 
3. AS45606  101 Global 1 Gbps. 
4. AS56309  SIAMDATA 40 Gbps. 
5. AS9835  DGA 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
6. AS38450  GIN 10 Gbps. 
7. AS133496  CDN PLUS 10 Gbps. 
  
AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 330 Gbps.  430 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4618  INET 30 Gbps.  20 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
  
AS38081  TICC-IX (True)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 70 Gbps.  110 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
  
AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131293  TOT LLI 90 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ก.ย. 62 ต.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45328  NIPA.CLOUD AS45606  101Global 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
1. AS133543  DTAC-IX AS45458  AWN-IX (SBN) 10 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45642  JasTel-IX 5 Gbps.  10 Gbps. 
3. AS45458  AWN-IX (SBN) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

หมายเหตุ :
   1. TIG-IX เปลี่ยนชื่อเป็น TICC-IX
   2. มี ISP ในประเทศใหม่ 2 ราย คือ CDN PLUS AS133496 และ POP-NIX AS135063
   3. ลบ ISP ในประเทศออก 2 ราย คือ MILCOM AS38888 และ 101 Global AS45606