ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน สิงหาคม 2562

AS465  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131293  TOT LLI 3 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
  
AS45667  TCCT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ค. 2562 ส.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24187  KIRZ 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่