ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มกราคม 2563

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38566  NTT(TH) 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS137920  LifeTime 100 Gbps. 
 
AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 สถานะ หมายเหตุ
1. AS132280  Symphony-ISP 1 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ