ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS132280  Symphony-ISP 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
  
AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS138004  Wi-Fi First 10 Gbps.  1 Gbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS9335  CAT Internet 3 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
  
AS38081  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มิ.ย. 2562 ก.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131293  TOT LLI 20 Gbps.  90 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX มิ.ย. 62 ก.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX (SBN) AS37930  TOT-IX 10 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45667  TCCT-IX AS37930  TOT-IX 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth