ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน เมษายน 2560


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45456  NetTree 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS23969  TOT ISP 40 Gbps.  24 Gbps.  -- ลด Bandwidth
3. AS131293  TOT LLI 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 250 Gbps.  300 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS45458  AWN-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23969  TOT ISP 20 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ

AS38081  TIG-IX
ลำดับที่ ISP/ Government มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS7470  True Internet Corporation 200 Gbps.  240 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX มี.ค. เม.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-IX (SBN) AS133543  DTAC-IX 2 Gbps.  6 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS38081  TIG-IX 10 Gbps.  20 Gbps. 
3. AS37930  TOT-IX 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
4. AS38081  TIG-IX AS45642  JasTel-IX 30 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
5. AS132880  Symphony-IX 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
6. AS133543  DTAC-IX AS45642  JasTel-IX 10 Gbps.  5 Gbps.  -- ลด Bandwidth

หมายเหตุ   เปลี่ยนชื่อ SOFTSION AS135640 เป็น POP-IDC AS135640
  เปลี่ยนชื่อ True Internet AS7470 เป็น True Internet Corporation AS7470