ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2562

AS465  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS138004  Wi-Fi First 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
  
AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 2562 ก.ย. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309  Siam Data 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS136485  Chungwha Telcom 100 Mbps. 


หมายเหตุ : มี ISP ในประเทศใหม่ 1 ราย คือ Chungwha Telcom AS136485