ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภาย
ในประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2559


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. ธ.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS135640  SOFTSION 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่