ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

AS132880  SYMC-IX (Symphony)
ลำดับที่ ISP/ Government เม.ย. 2562 พ.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS132280   Symphony-ISP 40 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth