ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 130 Gbps.  140 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS23969  TOT-ISP 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 20 Gbps.  10 Gbps.  -- ลด Bandwidth

AS45788  BB Connect-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45458  AWN-ISP (SBN) 1 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS45758  Triple T Internet 300 Gbps.  330 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS23884  PROEN Internet 130 Gbps.  180 Gbps. 

AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23974  MOE 10 Gbps.  50 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS5639  SIAMDATA 10 Gbps.  40 Gbps. 
3. AS134166  TOT-IDC 40 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ต.ค. พ.ย. สถานะ หมายเหตุ
1. AS37930  TOT-IX AS45458  AWN-IX 20 Gbps.  10 Gbps.  -- ลด Bandwidth
2. AS45265  CSL-IX AS37930  TOT-IX 30 Gbps.  20 Gbps. 
3. AS63529  BKNIX AS45667  TCCT-IX 10 Gbps.  100 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
4. AS23969  TOT ISP AS135640  POP-IDC 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่