ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ตุลาคม 2560


ข้อมูลการเชื่อมต่อภายในประเทศทั้งหมด    ข้อมูลการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทั้งหมด

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS56309  SIAMDATA 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS45458  AWN-IX (SBN)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 30 Gbps.  130 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS38566  NTT (TH) 10 Gbps.  1 Gbps.  -- ลด Bandwidth

AS45265  CSL-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4750  CS Loxinfo 40 Gbps.  110 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS45758  Triple T Internet 30 Gbps.  60 Gbps. 

AS133543  DTAC-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

AS45642  JasTel-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 100 Gbps.  130 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS4741  SAMART Infonet 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
3. AS38566  NTT (TH) 10 Gbps. 

AS38081  TIG-IX (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 50 Gbps.  70 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS38566  NTT (TH) 1 Gbps.  10 Gbps. 

AS37930  TOT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN Internet 10 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX ก.ย. ต.ค. สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618  INET AS9835  EGA 1 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS23884  PROEN Internet AS23969  TOT ISP 30 Gbps. 
3. AS4652  CAT-IX AS45458  AWN-IX 20 Gbps.  30 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
4. AS45265  CSL-IX AS133543  DTAC-IX 10 Gbps.  20 Gbps. 
5. AS45458  AWN-IX AS45265  CSL-IX 22 Gbps.  20 Gbps.  -- ลด Bandwidth