ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2562

AS63529  BKNIX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS137557  International Gateway 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS55407  DPU 1 Gbps. 
3. AS7693  KSC 1 Gbps. 
  
AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 2562 มิ.ย. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931  CAT Internet 2 60 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่ม Bandwidth
2. AS137557  International Gateway 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่