ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2562

AS4652  CAT-IX
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931  CAT Internet 2 400 Gbps.  600 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ


การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to ISP หรือ NIX to NIX
ลำดับที่ ISP/ Government /NIX ISP/ Government /NIX พ.ย. 62 ธ.ค. 62 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884  PROEN AS23969  TOT-ISP 100 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ