ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2564

AS45796  BB Connect-IIG (UIH/BEENET)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS45581   INFONET 50 Mbps.  200 Mbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS58453   China Mobile (SG) 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS136255   Mytel (MM) 50 Gbps.  100 Gbps. 
3. AS6939   Hurricane (SG) 20 Gbps.  40 Gbps. 
4. AS55329   Telco Tech (KH) 10 Gbps.  20 Gbps. 
5. AS139704   AGB (MM) 5 Gbps.  10 Gbps. 
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS55822   MYIX (MY) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS131090   NT ISP-BB (CAT) 320 Gbps.  460 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS4621   UniNet 180 Gbps.  160 Gbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
3. AS131293   NT ISP-Corp (TOT) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS3356   Level3 (SG) 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS132513   Sky telecom (LAO) 3 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
3. AS24115   Equinix (SG) 100 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
4. AS45558   MPT (MM) 25 Gbps.  32.4 Gbps. 
5. AS6939   Hurricane (HK) 10 Gbps.  40 Gbps. 
6. AS136975   GlobalNet (MM) 45 Gbps.  50 Gbps. 
7. AS6695   DE-CIX (GER) 20 Gbps.  30 Gbps. 
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931   NT ISP-Corp (CAT) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS59360   BBIX (SG) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS8075   Microsoft (SG) 40 Gbps.  80 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 64 ก.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7693   KSC 3.26 Gbps.  4 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ