ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS139704   AGB (MM) 5 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS140091   SHWE (MM) 10 Gbps. 
AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931   NT ISP-Corp (CAT) 200 Gbps.  400 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS24187   KIRZ 400 Mbps.  700 Mbps. 
3. AS45328   NIPA.CLOUD 50 Mbps.  35 Mbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
4. AS132300   NIPA.CLOUD 65 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38137   DE-CIX ASEAN 10 Gbps.  10 Gbps.  Change เดิม AS138009 JBIX (MY)
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765   Pacific Internet 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS8075   Microsoft (SG) 20 Gbps.  40 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider พ.ค. 64 มิ.ย. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765  Pacific Internet AS4628  Pacific Internet (SG) 1 Gbps.  500 Mbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS930  GGC(SG) 160 Mbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ