ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน มิถุนายน 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4765   Pacific Internet 450 Mbps.  100 Mbps.  -- ลดค่าการเชื่อมต่อ
2. AS24187   KIRZ 500 Mbps.  400 Mbps. 
3. AS23969   TOT ISP 80 Gbps.  50 Gbps. 
AS45796  BB Connect-IIG (UIH/BEENET)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4741   Samart Infonet 300 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS4618   INET 1 Gbps.  10 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS10089  DTAC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS134509   1-To-All 200 Mbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS45629  JasTel-IIG
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS16509   Amazon (HK) 40 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
AS38082  TICC(True)-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS23884   PROEN Internet 700 Mbps.  3 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
1. AS4741   Smart Infonet 250 Mbps.  400 Mbps. 
AS137557  IG-IIG (International Gateway)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 20 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS135034   PlannetCom 500 Mbps. 
ลำดับที่ International Provider พ.ค. 63 มิ.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS24482   SG.GS (SG) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS132829   Nevigate (SG) 500 Mbps. 
3. AS58453   China Mobile (HK) 1 Gbps. 
4. AS58453   China Mobile (SG) 10 Gbps. 
5. AS138934   SLT (Lao) 1 Gbps. 
6. AS10226   ETL (LA) 10 Gbps. 
7. AS131267   UNITEL (LA) 10 Gbps. 
8. AS24115   Equinix (SG) 20 Gbps. 
9. AS136255   Mytel (MM) 50 Gbps. 
10. AS6453   TATA (SG) 10 Gbps. 
11. AS6939   Hurricane (SG) 10 Gbps.