ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน ธันวาคม 2564

AS4651  NT-IIG (CAT)
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9335   NT-IDC (CAT) 40 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS136965   GlobalNet (MM) 50 Gbps.  60 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
AS137557  IGC-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4618   INET 10 Gbps.  20 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS4809   China Telecom (HK) 3 Gbps.  6 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
2. AS6453   TATA (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
AS38082  TICC-IIG (TRUE)
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS6939   Hericane (SG) 100 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS7473   Singtel (SG) 100 Gbps. 
AS38040  NT-IIG (TOT)
ลำดับที่ International Provider พ.ย. 64 ธ.ค. 64 สถานะ หมายเหตุ
1. AS32934   Facebook (MY) 200 Gbps.  300 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ