ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
ประจำเดือน กันยายน 2563

AS4651  CAT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 63 ก.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS9931   CAT Internet 2 150 Gbps.  200 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 63 ก.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS7473   SingTel (SG) 10 Gbps.  Del ยกเลิกการเชื่อมต่อ
2. AS32934   Facebook (SG) 130 Gbps.  230 Gbps.  ++ เพิ่มค่าการเชื่อมต่อ
3. AS136975   GlobalNet (MM) 30 Gbps.  35 Gbps. 
AS38040  TOT-IIG
ลำดับที่ ISP/ Government ส.ค. 63 ก.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS38566   NTT (TH) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่
2. AS55403   PTT ICT 1.75 Gbps. 
ลำดับที่ International Provider ส.ค. 63 ก.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS8631   MSK-IX (FR) 10 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่

การเชื่อมต่อระหว่าง ISP to International Provider
ลำดับที่ ISP International Provider ส.ค. 63 ก.ย. 63 สถานะ หมายเหตุ
1. AS135419  Cable Connect AS9304  HGC(SG) 1 Gbps.  New เชื่อมต่อใหม่